September 24, 2010

Infopäev Setumaal 28.09.2010

Eesti ääremail ehk setumaal on tulemas infopäev erinevatel hoonetega seotud energiateemadel. Antakse ülevaade, et mis on energiaaudit, energiamärgis ning millised on tegevused toetuste saamiseks energiaauditi läbiviimisel Kredex organisatsiooni kaudu.


Veel räägitakse üldisemalt üldisemalt hoonete energiatarbimise alandamisest, renoveerimiste tasuvusaegadest ning Euroopas ette määratud nõuetest seoses elamute energiasäästuga.


oodatud on kõik huvilised, kui eriti hea on kohalolek kõigil hoonete haldamisega seotud inimestel, samuti eramuomanikel ja teistel huvilistel.


Viide algallikale siit


Kuulutuse saab samuti alla laadida!

September 20, 2010

KredExi käendustasu suuruse arvutamise kalkulaator

Kredex on loonud on veebilehele käendustasu kalkulaatori, mis aitab korteriühistutel leida võimalikke käendustasude suurusi investeeringute rahastamisel.


Viide: http://www.kredex.ee/index.php?id=2235&c=1


Näide arvutusest
Soovite osta maja, mille turuväärtus hindamisakti alusel on 1 miljon krooni ning kasutada selleks eluasemelaenu käendust maksimaalses ulatuses ehk 24%. Samas on Teil eluasemelaen, mille tagasimaksmata summa on 200 000 krooni, selle soovite uue laenu arvelt tagasi maksta.

Arvutused on sellised:Eluasemelaen käendusegaTavaline eluasemelaen
Tagatise väärtus  1 000 0001 000 000
Omafinantseering100 000 (10%)340 000 (34%)
Tagatise summa240 000 (24%)0
Saadav laen  900 000660 000
Olemasoleva laenu tagasimakse 200 000200 000
Tagatistasu 7 200 (3%)0

Raamat hoonete energiatarbest ja sisekliimast

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestvõttel ja KredExi toetusel ilmus esmakordselt eestikeelne raamat  „Hoonete energiatarve ja sisekliima“, mille autoriteks on nimekas Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli emeriitprofessor Enno Abel ja TTÜ Keskkonnatehnika Instituudi kütte ja ventilatsiooni õppetooli dotsent Hendrik Voll.
Tartus toimunud raamatu esitlusel andsid Enno ja Hendrik ülevaate peatükkide sisust ning vastasid tekkinud küsimustele.
Teos on muuhulgas väga kasulik lugemismaterjal elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditi koostajatele. Peale hoonete kütte, jahutus ja muude tehnosüsteemide on põhjalik ülevaade hoone valgustatusest, valgustamisest, loomuliku valguse juhtimisest hoonesse. Energiaaudit tarbeks on veel väga kasulik erinevad majanduslikud kalkulatsioonid, mis viimases peatükis on lahti kirjutatud.


Raamatut saab soetada parimatest raamatupoodidest üle Eesti ja muidugi ka raamatukogudest.

September 8, 2010

Uus korterelamute renoveerimise toetus MKMs

Toetatakse korterelamute rekonstrueerimiseks tehtavaid investeeringuid.

Toetuse eesmärk on saavutada olemasolevate korterelamute parem sisekliima ja
energiatõhusus, parandada nende energiamärgise klassi ning soodustada taastuvenergia
kasutuselevõttu.

Toetus on suunatud korteriühistutele, hooneühistutele ja korteriomanike ühisustele!

Projekti kogumaksumus ei või olla väiksem kui 115 000!

Järgnev tabel kirjeldab minimaalselt vajalikku investeeringut, et saada teatud suurusega toetust. Energiaaudit peab selgitama, kas investeeringute alusel saavutatakse sedavõrd suur sääst või mitte.

Toetuse suurus 15% 25% 35%
Energiasäästu suurus soojusenergialt, % 20%(alla 2000m2 hoone)
või 30%(üle 2000m2 hoone)
40% 50%
Kõikide akende avatäite U-arv, W/(m2·K) *,** - alla 1.10 alla 1.10
Energiatõhususarv, kWh(m2*a)alla 250, klass E alla 200, klass D alla 150, klass C
SisekliimaPeab olema vastavuses standardi EVS-EN 15251:2007 nõuetega.
Hoone küttesüsteem - lokaalselt reguleeritav lokaalselt reguleeritav
Hoone tarindi U-arv, W/(m2K) **
- alla 0,22 alla 0,22
Hoone katuse U-arv, W/(m2K) - alla 0,15 alla 0,15
Ventilatsioon- - soojustagastusega ventilatsioon eluruumidesse

*või olema korterelamu kõik aknad  eelnevalt vahetanud soojapidavamate akende vastu arvestades standardis EVS-EN  15251 toodud nõudeid õhuvahetusele (soojusjuhtivusele nõudeid ei esitata).
** Aknad, fassaad, muu soojustus võib jätta uute vastu vahetamata kui kohalik omavalitsus ei ole andnud luba akende vahetamiseks kultuuriväärtuse ja miljööväärtuse kaitse kaalutlustel. Sellisel juhul tuleb nõutav energiasäästu määr tagada teiste rekonstrueerimistöödega;


Abikõlbulikud kulud( peavad olema kaasatud ka energiaauditis )
 • korterelamu fassaadi rekonstrueerimisega ja soojustamisega seotud kulu;
 • korterelamu katuse rekonstrueerimisega ja soojustamisega seotud kulu;
 • korterelamu akende ja välisuste vahetamisega seotud kulu;
 • korterelamu keldrilae soojustamisega seotud kulu;
 • korterelamu katuslae soojustamisega seotud kulu;
 • korterelamu küttesüsteemi asendamise, rekonstrueerimise või tasakaalustamisega seotud kulu;
 • korterelamu ventilatsioonisüsteemi uue soojustagastusega süsteemiga asendamise või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega seotud kulu.;
 • korterelamus taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete paigaldamisega seotud kulu.;
 • korterelamu üldkasutatavate ruumide viimistlustööde kulu, kui see on rekonstrueerimistööde lahutamatu osa;
 • korterelamu rekonstrueerimistööde projekteerimise ja omanikujärelvalvega seotud kulu;
 • korterelamu liftide juhtimissüsteemi ja ajami osalise või täieliku
 • rekonstrueerimisega ning sellega kaasnevate töödega seotud kulu.
Mittekõlbulikud kulud
 • elektrisüsteemi tööd (välja arvatud liftisüsteemi rekonstrueerimine);
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööd;
 • kinnistu piirete, parklate, haljastuse, pinnasega, välisvalgustusega ja muud sellised seotud tööd;
 • muud ehitustööd, mis ei ole seotud elamu sisekliima parandamisegapiirdetarindite või kandekonstruktsioonide rekonstrueerimisega või mis ei anna käesolevas määruses kehtestatud määras energiasäästu.
Toetuse alused
 • saama renoveerimislaenu väljastavast krediidiasutusest positiivse otsuse asjaomase laenulepingu sõlmimiseks või omama osas, mida toetus ei kata, projekti elluviimiseks omafinantseeringut
 • teostama korterelamu rekonstrueerimistööd pärast riikidevahelise kvoodimüügi lepingu sõlmimist ja käesoleva määruse jõustumist vastavalt meetme eesmärkidele ning käesolevas määruses toodud tingimustele.
Soovitan energiaauditi koostamisel jälgida tingimuste täitmist ning vajadusel energiaaudit ümber teha, et energiaaudit tingimustele vastaks ning renoveerimine oleks nii odav ja kompleksne kui võimalik.